Salgsvilkår

SALGSVILKÅR

Avtaleinngåelse

Kunder som sender varebestilling til GigaPlayground vil motta ordrebekreftelsen via ordinær postgang.
GigaPlayground er kun forpliktet av skriftlige tilbud, og de øvrige vilkår knyttet til bestillingen vil fremgå av dette dokumentet.

Tilvirkningskjøp og angrerett

Alle varebestillinger til GigaPlayground er tilvirkningskjøp. Det vil si at varen(e) produseres etter inngått avtale, og man har derfor ingen ordinær angrerett etter kjøpsloven.

Kunden må ved avtaleinngåelse innbetale et forskudd på 50 % av beløpet som fremgår av ordrebekreftelsen før bestillingen effektueres.

Opplyste priser på nettstedet GigaPlayground.eu

De opplyste prisene på gigaplayground.eu er estimerte priser, og forutsetter endelig bekreftelse fra våre produsenter. Med dette forstås at vi tar forbehold om endringer i pris. (Opplyste priser er imidlertid ment å inkludere eventuelle tollavgifter og norsk moms, eks. frakt).

Produktets tilgjengelighet kan ikke alltid garanteres ettersom blant annet endring i produksjonslinje forekommer. Vennligst kontakt oss for nærmere orientering omkring disse forhold.

Leveringskostnader

Fraktkostnad vil som oftest utgjøre 10-20 % av brutto varekostnad. Ved større bestillinger kan fraktkostnad allikevel nedjusteres. Ved mindre bestillinger og lengre transportvei kan det endog overstige 20 %. Kunden vil få et estimat på forhånd, og endelig totalbeløp vil fremgå av det skriftlige tilbudet.

Merk: Egne bestemmelser ved levering til Svalbard og Jan Mayen. For leveringssted utenfor Europa gjelder egne fraktrater.

Produksjonsstandarder

Alle annonserte lekeplasser og fallunderlag er europeisk-produserte, og i samsvar med regelverk fastsatt i EN-NS: 1176 (lekeplassutstyr) og EN-NS: 1177 (fallunderlag). Andre produkter følger andre spesifikke produksjonsstandarder.

Samtlige lekeplassprodukter får medfølgende sikkerhetssertifikat som stadfester dette. Monteringsanvisninger følger på norsk.

Merk: Kjettinger til eksempelvis huskestativer må ihht. norsk standard ha beskyttende plastikk. Denne forskrift gjelder særskilt for det norske markedet, og vi hensyntar dette ved produksjon/bestilling.

Produksjonsavvik

Kunden aksepterer et maksimum avvik på inntil +/- 5 % i oppgitte mål. Man er også innforstått med at farger og nyanser i illustrasjoner og bilder ikke nødvendigvis vil være identiske med den mottatte vare. Herunder forstås det også at enkelte produktdeler og dekor kan være modifisert, erstattet med annet, eller helt utelatt. Det mottatte produktet skal imidlertid ha samme funksjonalitet, kvalitet og helhetsinntrykk som produktet på nettsiden. Vi opplyser om disse forbehold fordi alminnelige endringer i produksjonslinje kan forekomme. Kunden aksepterer derfor de beskrevne eventualiteter ved den skriftlige avtaleinngåelsen.

Avvik vil i særlig grad kunne omfatte lekeplassprodukter fremstilt av tresorten robinia. Dette fordi robinialekeplassene er manuelt prosessert.

*Ufravikelige krav fra kundens side må spesifiseres nærmere i avtaledokumentet (eksempelvis fargevalg, kombinasjoner, dekor m.v.).

Feil og mangler

Mangelfull eller skadet leveranse meldes inn til GigaPlayground så snart som mulig etter mottatt forsendelse. Reklamasjon og skader dokumenteres med bilder. Ved større bestillinger kan forlenget frist avtales særskilt. Selger skal videre gis rimelig tid til å utbedre evt. feil og mangler – herunder kunne tilby erstatningsvare dersom denne kan sidestilles med opprinnelig produkt.

Ved større forsinkelse skal prisavslag vurderes opp mot den faktiske ulempe kjøper erfarer. Dersom varen ikke blir levert til kjøper, og man ikke kan enes om erstatningsvare, tilbakebetales forskuddet med renter. I motsatt tilfelle, hvor kjøper ikke holder sin del av avtalen holdes denne ansvarlig for merutgifter som kan dokumenteres av selger. Selger eier varen inntil full betaling foreligger.

Kunden plikter å stille med tilstrekkelig mannskap og utstyr til avtalt tid. Nærmere spesifisering omkring dette vil fremgå i avtaledokumentet.

GigaPlayground er ikke forpliktet utover å refundere innbetalt beløp med renter, dersom uteblivelse av leveranse skyldes krig, terror, naturkatastrofer, eller andre myndighetspålagte restriksjoner. Andre forhold som kan påvirke leveringstid: Streik, lockout, materialtilgang, pandemier, beslagleggelse m.v.

Partene skal søke å inngå forlik dersom ovennevnte inntreffer.

Leveringstid

Produksjonstiden for lekeplasser vil som oftest variere fra 4-12 uker. Større lekekomplekser vil normalt kreve inntil 12 uker, og de mindre attraksjonene typisk 4-5 uker inkl. transportvei. Større konsepter og komplette parker: Inntil 6 måneder.

Merk: Grunnet varierende ordretilgang kan det allikevel være store variabler. Vi har av den grunn valgt å ikke opplyse om produksjonstid under hvert enkelt produkt, da dette kan være til dels misvisende. Kontakt oss for å høre hva som konkret vil gjelde din bestilling. Øvrige produkter i vår portefølje vil typisk ha en leveringstid på 4-6 uker.

Personvern

I forbindelse med alle bestillinger gjennomfører GigaPlayground en kredittsjekk. I forbindelse med kredittsjekken aksepteres det av kunden at vi innhenter og gir opplysninger videre til aktuell tredjepart – dersom nødvendig. GigaPlayground deler ikke personopplysninger med andre utover dette formål, og bruker heller ikke informasjonskapsler på nettstedet.

GigaPlayground står fritt til å avvise bestilling uten nærmere prosess og forklaring – eller be om 100 % forskuddsbetaling.

Garanti

Vi garanterer for alle produkter iht. norsk kjøpslov, dvs. minimum to år. Flere produkter og deler har fra produsent gjerne 5-10 års garantitid – eller lengre.

Vennligst ta kontakt for nærmere orientering om hva som gjelder helt spesifikt for produktene du vurderer.

Etter garantitidens utløp vil vi tilby erstatningsdeler til gunstige priser i den utstrekning det er mulig.

Garantien dekker ikke: Skade ved feil bruk, eller skade og slitasje som følge av feil ved montering (herunder montering ved ugunstig grunnforhold), hærverk, alminnelig elde (eksempelvis forringelse av farger), overflaterust, eksponering for kjemikalier, eller andre forhold som kunden måtte forstå vi ikke kan lastes for. Kunden plikter å sette seg inn i vedlikeholdsveiledning.