Salgsvilkår

SALGSVILKÅR

Avtaleinngåelse

Kunder som sender varebestilling til GigaPlayground vil motta en ordrebekreftelse på bestilling via ordinær postgang. GigaPlayground er kun forpliktet av skriftlige tilbud – aktuelle frister knyttet til bestilling og levering samt øvrige vilkår vil fremgå av dette dokument.

Tilvirkningskjøp og angrerett

Alle varebestillinger til GigaPlayground er tilvirkningskjøp, dersom annet ikke er opplyst. Varen(e) produseres etter inngått avtale, og man har derfor ingen ordinær angrerett etter kjøpsloven.

Kunden må ved avtaleinngåelse innbetale et forskudd på 50 % av det beløp som fremgår av ordrebekreftelse – før bestilling effektueres.

Opplyste priser på nettstedet GigaPlayground.eu

De angitte prisene på gigaplayground.eu kan i enkelte tilfeller være feil, dersom produsenter har endret prisene sine før nettsiden er oppdatert. Opplyste priser er ment å inkludere evt. tollavgifter og norsk moms (eks. frakt).

Varens tilgjengelighet kan ikke alltid garanteres, ettersom endringer i produksjon forekommer. Kunden bes kontakte oss for nærmere orientering.

Leveringskostnader

Fraktkostnad vil som oftest utgjøre 10-20 % av brutto varekostnad. Ved større bestillinger kan fraktkostnad allikevel nedjusteres. Ved mindre bestillinger, og lengre transportvei kan det endog overstige 20 %. Kunden vil få et estimat på forhånd, og endelig totalbeløp vil fremgå av det skriftlige tilbudet.

Merk: Egne bestemmelser ved levering til Svalbard og Jan Mayen. For leveringssted utenfor Europa gjelder egne fraktrater.

Produksjonsstandarder

Alle annonserte lekeplasser og fallunderlag er europeisk-produserte, og i samsvar med regelverk og normer fastsatt i EN-NS: 1176 (lekeplassutstyr) og EN-NS: 1177 (fallunderlag). Andre produkter følger andre spesifikke produksjonsstandarder. Samtlige lekeplassprodukter får medfølgende sikkerhetssertifikat som stadfester dette. Monteringsanvisninger følger på norsk, og i noen tilfeller også engelsk.

Merk: Kjettinger til eksempelvis huskestativer må iht. norsk standard ha beskyttende plastikk. Denne forskrift gjelder særskilt for det norske markedet, og vi hensyntar dette ved produksjon/bestilling.

Øvrig: Enkelte produkter og varegrupper krever kombinasjonskjøp, eller minimumsordre for å kunne effektueres. Dette er nærmere opplyst i tilknytning til de aktuelle varegrupper, og evt. oppgitte priser er av den grunn ikke å forstå som veiledende for alle kjøp.

Produksjonsavvik

Kunden aksepterer et maksimum avvik på inntil +/- 5 % i oppgitte mål. Man er også innforstått med at farger og nyanser i illustrasjoner og bilder ikke nødvendigvis vil være identiske med den mottatte vare. Herunder forstås det også at enkelte produktdeler og dekor kan være modifisert, erstattet med annet, eller helt utelatt. Det mottatte produktet skal imidlertid ha samme funksjonalitet, kvalitet og helhetsinntrykk som produktet på nettsiden. Dette fordi alminnelige endringer i produksjonslinje og/eller regelverk kan forekomme, og man aksepterer derfor de ovenstilte eventualiteter ved den skriftlige avtaleinngåelse. Avvik vil i særlig grad kunne omfatte lekeplassprodukter fremstilt av tresorten robinia. Dette fordi robinia er et trevirke som ikke er maskinprodusert, men manuelt prosessert.

*Ufravikelige krav fra kundens side må spesifiseres nærmere i avtaledokument (eksempelvis fargevalg, kombinasjoner, dekor m.v.).

Feil og mangler

Mangelfull eller skadet leveranse meldes inn til GigaPlayground så snart som mulig etter mottatt forsendelse. Reklamasjon og skader dokumenteres med bilder. Ved større bestillinger kan forlenget frist avtales særskilt. Selger skal videre gis rimelig tid til å utbedre evt. feil og mangler – herunder kunne tilby erstatningsvare dersom denne kan sidestilles med opprinnelig produkt.

Ved større forsinkelse skal prisavslag vurderes opp mot den faktiske ulempe kjøper erfarer. Dersom varen ikke blir levert til kjøper, og man ikke kan enes om erstatningsvare, tilbakebetales forskuddet med renter. I motsatt tilfelle, hvor kjøper ikke holder sin del av avtalen holdes denne ansvarlig for merutgifter som kan dokumenteres av selger. Selger eier varen inntil full betaling foreligger.

Kunden plikter å stille med tilstrekkelig mannskap og utstyr (evt. truck/kranløft) til avtalt tid, for mottak av leveransen, samt signering. Nærmere spesifisering omkring dette vil fremgå i avtaledokumentet.

GigaPlayground er ikke forpliktet utover å refundere innbetalt beløp med renter, dersom uteblivelse av leveranse skyldes krig, terror, naturkatastrofer, eller andre myndighetspålagte restriksjoner. Andre forhold som kan påvirke leveringstid: Streik, lockout, materialtilgang, pandemier, beslagleggelse m.v.

Partene skal søke å inngå forlik, dersom ovennevnte inntreffer.

Leveringstid

Produksjonstiden for lekeplasser vil som oftest variere fra 4-12 uker. Større lekekomplekser vil normalt kreve inntil 12 uker, og de mindre attraksjonene typisk 4-5 uker inkl. transportvei. Større konsepter og komplette parker: Inntil 6 måneder.

Merk: Grunnet varierende ordretilgang kan det allikevel være store variabler. Vi har av den grunn valgt å ikke opplyse om produksjonstid under hvert enkelt produkt, da dette kan være til dels misvisende. Kontakt oss for å høre hva som konkret vil gjelde din bestilling. Andre produkter i vår portefølje, foruten lekeplassprodukter, vil typisk ha en leveringstid på 4-6 uker.

Personvern

I forbindelse med alle bestillinger gjennomfører GigaPlayground en kredittsjekk. I forbindelse med kredittsjekk aksepteres det av kunden at vi innhenter og gir opplysninger videre til aktuell tredjepart dersom nødvendig. GigaPlayground deler ikke personopplysninger med andre utover dette formål, og bruker heller ikke “cookies” på nettstedet.

GigaPlayground står fritt til å avvise bestilling, uten nærmere prosess og forklaring – eller be om 100 % forskuddsbetaling.

Garanti

Vi garanterer for alle produkter iht. norsk kjøpslov, dvs. minimum to år. Flere produkter og deler har fra produsent gjerne 5-10 års garantitid, eller lengre. Vennligst ta kontakt for nærmere orientering om hva som gjelder helt spesifikt for produktet du vurderer. Etter garantitidens utløp kan vi tilby erstatningsdeler til gunstige priser i den utstrekning det er mulig.

Garantien dekker ikke: Skade ved feil bruk, eller skade og slitasje som følge av feil ved montering (inkludert montering på ugunstige grunnforhold), hærverk, alminnelig elde (eksempelvis forringelse av farger), overflaterust, eksponering for kjemikalier, eller andre forhold som kunden måtte forstå vi ikke kan lastes for. Kunden plikter å sette seg inn i vedlikeholdsveiledning.