Fallunderlag

Fallunderlag

Småbarnslek medfører iblant fall, men man skal søke å eliminere all risiko for fallskader ved å tilrettelegge best mulig ut ifra “nullvisjonen”.

En lekeplass skal være et trygt sted for barn å utfolde seg, derfor er det strenge kriterier til typer fallunderlag samt øvrige avstander og utforming når det kommer til lekeinstallasjoner.

* Fallsoner kan i enkelte tilfeller overlappe hverandre, men slike beregninger vil da hensynta forhold som tiltenkt bruk.

Denne teksten er ment som en generell orientering om fallunderlag og påpeker kun noen absolutter.
Endringer i lovverk kan dog forekomme.

Krav til fallunderlag

Alle solgte produkter skal ha skjematiske fremstillinger, som viser beregninger for fallsoner og fallunderlag.
Sklier, husker og karuseller setter barn i bevegelse derfor kommer andre beregninger til anvendelse.

For fallhøyder over 60 cm, hvor det benyttes fallunderlag, gummiheller eller andre syntetiske materialer tillates det kun produkter med godkjenningssertifikat med angitt kritisk fallhøyde.

Den største tillatte fallhøyde på lekeplasser er 300 cm. Dette er ment å være den maksimale påregnelige fallhøyden i et øvre, aktuelt lekeområde.

Dersom en attraksjon gir relativt enkel adkomstmulighet til høyere nivåer må lovlighet av konstruksjonen vurderes ifht. kravene fastsatt i NS:1176.

Forskjellige typer underlag

For fallhøyder inntil en meter gjelder følgende krav til underlag:

 • Gress er tilstrekkelig iht. krav fastsatt i NS:1177, Norsk Standard. Dette forutsetter igjen godt jordlag.

For øvrige underlag gjelder følgende krav:

Bark: 2-8 cm tykkelse fallunderlag

Trespon/sagflis: 0,5-3 cm tykkelse fallunderlag, forutsatt gunstig underlag

Fjell, betong og asfalt: Ikke under noen omstendighet tillatt som fallunderlag for installasjoner

Sand:

 • Fallhøyde inntil 2 meter: 20 cm tykkelse fallunderlag pluss 10 cm ekstra grunnet eventuell forskyvning og pakking av massene ved bruk
 • Fallhøyde inntil 3 meter: 30 cm tykkelse fallunderlag pluss 10 cm ekstra grunnet eventuell forskyvning og pakking av massene ved bruk

Krav til sand:

 • Må være naturlig sand (ikke bearbeidede, knuste masser)
 • Sanden må være vasket ren for leire, etc.
 • Godkjent for bruk på lekeplass

Sand er rimelig, men tiltrekker seg våre firbente venner på toalettbesøk, og andre skadelige etterlatenskaper, eksempelvis sprøyter og glasskår. Dessuten må sand vedlikeholdes og etterfylles.

Barn har det best i naturlige omgivelser. Et tilsynelatende sterilt lekemiljø bidrar ikke til økt sanseopplevelse, gjennom “se – ta – føle”. Fremtidens lekeplasser bør anlegges uten for dominerende innslag av futuriske metallkonstruksjoner, og oppmalte bildekk – også i et miljøperspektiv; derfor slår vi et slag for sand!

Om støtdempende lekeplassunderlag generelt:

Våre støtdempende lekeplassunderlag følger standarder fastsatt i NS-EN:1177.

Fordeler ved bruk av fallunderlag:

 • Fallunderlagene er vedlikeholdsfrie. De finnes i flere attraktive farger og utallige mønstre.
 • Man unngår sandbarn og sand innomhus, dog under forutsetning av at eventuell sandkasse på lekeområdet fylles med alt annet enn sand.
 • Eliminering av sand på aktivitetsområdet begrenser slitasje på de mest utsatte deler av lekeinstallasjoner. Særlig gjelder dette rutsjer og sklier.
 • Bruk av underlag forenkler adkomst for bevegelseshemmede og rullestolbrukere.
 • Skadelige etterlatenskaper eksponeres og fjernes på en enkel måte.

Mulige ulemper ved bruk av fallunderlag:

 • På minussiden skal man være obs på at underlag av gummigranulater kan påføre friksjonsskade ved fall.
 • Andre uheldige fallvinkler vil ikke absorberes like godt som sand, ettersom ingen masser forskyves.
 • På grunn av UV-stråling og elde vil disse gummiunderlagene utgjøre et mulig miljøproblem. Det er også knyttet bekymring til mikroplastproblematikk og barnas direkte eksponering for dette.
 • Disse støtabsorberende underlagene er i hovedsak fremstilt av resirkulert gummi og bruken bør derfor begrenses, særlig ved hyppige besøk

GigaPlayground forhandler disse produktene, men da kun ved prosjektering av komplette lekeplasser hvor bruken begrenses til et minimum (for eksempel for å sikre enklere rullestoladkomst).

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at kravene til støtdemping er minimumsstandarder. Tenk derfor nøye igjennom prosjektet og beregn gjerne ekstra god demping.

Individuelle avveininger i forhold til økonomi, estetikk, miljø, og faktiske tilretteleggingsbehov, vil være utslagsgivende faktorer i vurderingen av hvilke fallunderlag som bør, skal og må benyttes i hvert enkelt prosjekt.

Vi hjelper gjerne med prosjektering av komplette prosjekter.

Ressurser

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), og “Norsk Standard”.

Lekeplassforskriften (Lovdata.no).